Skip to main content
Thu, 12/02/2021 - 17:56 We are hiring

Business Analyst

Careers

Here’s your mission

Building growth momentum for Nano’s products in target industries and build a high performing development team

 

Here’s what you will do day-to-day

 • Conducting user interview and business investigation to understand how user behavior and workflow are in reality.

 • Working back and forth with both sides of Product Owner and Technical Leader to detail requirement and business analysis at URS & SRS level; revealing use cases that need trade-off decisions

 • Designing wireframe and workflow to clarify the abstract requirement into specific UX and UI

 • Working closely with designer and developer to clarify the use cases, the “why” behind every trade-off during development process

 • Working closely with each developer to ensure no requirement is misunderstood, and his solution already meets the requirement

 • Working closely with tester to ensure QA is on the same page of requirement at details level of use cases and behavior

 • Collaborating with team to ensure every step of project operation including: requirement, specs, solution, wireframe, design, coding, review, testing, deployment and release

 

Here's who we are looking for

 • Being strong at critical & logical thinking

 • Being good at problem solving and team collaboration

 • Having IT-related background is favorable

 • Experienced in working with developers and SCRUM process is a plus

 • 3 years of experience with IT project is preferable

 • Comfort with a fast-paced environment and changing requirements

 

Here’s what we offer

 • Small, supportive and feedback-driven start-up setting

 • Support for capability & career development
 • Opportunities to work on anything you believe will help our mission

 • Great base salary ranging from $1400 - $1900

 

We’d love to connect! Dash off an email at hello@nanofin.tech

 

A skilled business analyst draws out the needs that are not yet known.

 

Vai trò của bạn trong vị trí Business Analyst

Thúc đẩy các sản phẩm của Nano ngày càng hoàn thiện và phát triển, xây dựng nhóm Product có hiệu suất cao

 

Công việc bạn sẽ làm hằng ngày

 • Thực hiện phỏng vấn người dùng và nghiên cứu nghiệp vụ để hiểu hành vi và quy trình sử dụng sản phẩm trong thực tế của người dùng.

 • Làm việc với Product Owner và Technical để lên chi tiết các yêu cầu và phân tích nghiệp vụ ở cấp độ URS & SRS; phát hiện các use case cần cân nhắc thay đổi.

 • Thiết kế wireframe và quy trình làm việc để làm rõ các yêu cầu thành UX và UI cụ thể

 • Hợp tác chặt chẽ với designer và developer để làm rõ các use case, "lý do" đằng sau mọi quyết định thay đổi trong quá trình phát triển sản phẩm

 • Làm việc chặt chẽ với từng developer để đảm bảo không có yêu cầu nào bị hiểu nhầm và giải pháp của họ đã đáp ứng yêu cầu

 • Làm việc chặt chẽ với tester để đảm bảo QA hiểu đúng về các yêu cầu trong phát triển sản , nắm chi tiết từng hành vì và các trường hợp sử dụng của người dùng.

 • Cộng tác với cả nhóm để đảm bảo từng bước phối hợp và triển khai dự án: requirement, specs, solution, wireframe, design, coding, review, testing, deployment and release.

 

Bạn có phải là người Nano đang tìm kiếm?

 • Có thế mạnh về tư duy logic và tư duy phản biện

 • Khả năng xử lý vấn đề và phối hợp nhóm tốt

 • Có kinh nghiệm trong các mảng liên quan đến công nghệ là lợi thế

 • Có kinh nghiệm làm việc với developers theo quy trình SCRUM

 • Có ít nhất 3 năm làm việc trong các dự án công nghệ

 • Thích nghi với môi trường start-up có nhịp độ nhanh và thay đổi liên tục

 

 Nano sẽ mang đến cho bạn

 • Môi trường startup gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ, phản hồi thẳng thắn để cùng học hỏi và phát triển 

 • Cơ hội làm bất cứ điều gì bạn tin rằng sẽ giúp ích cho sứ mệnh của chúng ta

 • Sự hỗ trợ sẵn sàng để bạn phát triển khả năng và sự nghiệp

 • Lương cạnh tranh (từ $1400 - $1900)

 

Nếu bạn sẵn sàng tham gia vào đội ngũ của Nano, hãy liên hệ qua email hello@nanofin.tech

 

Miễn phí thử nghiệm,
Liên hệ nhận demo