Skip to main content
Thu, 12/02/2021 - 14:49 We are hiring

Senior Product Executive

Careers

Here’s your mission

Build growth momentum for Nano’s products in target industries and build a high performing product team.

 

Here’s what you will do day-to-day

 • Work with stakeholders to define end-to-end business process flows and detailed user stories to ensure excellent user experience journey

 • Define product metrics and measure them strictly week-by-week

 • Scope and prioritize items in product backlog and collaborate with technical teams to ensure the timely delivery of new functionalities

 • Track product and project milestones and provide regular progress reports to the Manager.

 • Conduct and coordinate UAT Testing to ensure defects/issues are raised and follow through and notify the development team and developers immediately on critical issues

 

Here's who we are looking for

 • Strong experienced in working with stakeholders, managing expectations and balancing competing priorities​

 • At least 3-years experience in digital product development using Agile methodology

 • Proven experience in product development, user experience design, customer journeys and product lifecycle management​

 • Comfort with a fast-paced environment and changing requirements

 • Plus if with experiences in following:  Human Capital Management Systems or Financial System

 

Here’s what we offer

 • Small, supportive and feedback-driven start-up setting

 • Opportunities to work on anything you believe will help our mission

 • Great base salary, performance-based sales bonus and stock options

 

We’d love to connect! Dash off an email at hello@nanofin.tech

 

Let's bring our great product to life in the market

 

Vai trò của bạn trong vị trí Cấp cao Phát triển sản phẩm

Thúc đẩy sự tăng trưởng của Nano bằng những sản phẩm vượt trội, giải quyết bài toán của thị trường và khách hàng; và xây dựng đội ngũ Sản phẩm có hiệu suất cao

 

Công việc bạn sẽ làm hằng ngày

 • Làm việc với các bên liên quan để xác định quy trình kinh doanh đầu cuối, tìm hiểu câu chuyện về người dùng để đảm bảo trải nghiệm người dùng

 • Xác định các chỉ số sản phẩm và đo lường chặt chẽ theo từng tuần

 • Sắp xếp ưu tiên và phạm vi các đầu việc, cộng tác với đội kỹ thuật để đảm bảo cung cấp kịp thời các tính năng

 • Theo dõi các mốc sản phẩm và dự án, báo cáo tiến độ thường xuyên cho Quản lý

 • Triển khai và điều phối UAT Testing để đảm bảo các lỗi được phát hiện và xử lý, các lỗi nghiêm trọng được thông báo với đội phát triển ngay lập tức

 

Bạn có phải là người Nano đang tìm kiếm?

 • Có kinh nghiệm làm việc với các bên liên quan, có khả năng quản lý kỳ vọng và cân bằng các ưu tiên

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số theo phương pháp Agile

 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong phát triển sản phẩm, thiết kế trải nghiệm người dùng, hành trình khách hàng và quản lý vòng đời sản phẩm

 • Thích nghi với môi trường start-up có nhịp độ nhanh và thay đổi liên tục

 • Có kinh nghiệm về các hệ thống quản lý tài chính (Financial Systems) hoặc Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (Human Capital Management Systems)

 

 Nano sẽ mang đến cho bạn

 • Môi trường startup gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ, phản hồi thẳng thắn để cùng học hỏi và phát triển 

 • Cơ hội làm bất cứ điều gì bạn tin rằng sẽ giúp ích cho sứ mệnh của chúng ta

 • Lương cạnh tranh và quyền ưu tiên mua cổ phiếu

 

Nếu bạn sẵn sàng tham gia vào đội ngũ của Nano, hãy liên hệ qua email hello@nanofin.tech

 

Miễn phí thử nghiệm,
Liên hệ nhận demo