Skip to main content
01/07/2023 Vui App by Nano Technologies

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nano Technologies tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Bạn một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Do đó, Nano xây dựng và thông qua Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Chính sách”) này đến Bạn nhằm thông báo một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến mục đích, cách thức xử lý và các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn để đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn riêng tư và an toàn trong quá trình hợp tác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nano theo quy định pháp luật.

 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Chính sách này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:

1.   Nano Technologies bao gồm Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Nano Việt Nam (mã doanh nghiệp số 0109172053) và các các công ty trực thuộc/liên kết phát sinh khác tại từng thời điểm áp dụng, được viết tắt là “Nano Technologies” hoặc “Nano” hoặc “Chúng tôi”.

2.   Bạn là (i) cá nhân và/hoặc (ii) tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân sử dụng và/hoặc quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của Nano và/hoặc (iii) bất kỳ bên liên quan khác trong việc xử lý Dữ liệu cá nhân mà đã, đang hoặc sẽ cung cấp các thông tin dữ liệu cho Nano với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

3.   Sản phẩm, dịch vụ là bất kỳ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào do Nano cung cấp và/hoặc do Nano hợp tác với đối tác cung cấp cho Bạn.

4.   Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với Bạn cụ thể hoặc giúp xác định Bạn cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

5.   Dữ liệu cá nhân cơ bản là những thông tin bao gồm:

a.      Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b.      Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c.      Giới tính;

d.      Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

b.      Quốc tịch;

a.      Hình ảnh của cá nhân;

b.      Số điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

c.      Tình trạng hôn nhân;

d.      Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

c.      Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

d.      Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 6 Điều này.

6.   Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của Bạn mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại dữ liệu sau:

a.      Thông tin liên quan đến nguồn gốc dân tộc, thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng mà Bạn cung cấp cho Nano hoặc chúng tôi có được trong quá trình Bạn khảo sát, đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ;

b.      Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

c.      Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

d.      Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

b.      Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

7.      Xử lý Dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

8.      Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử lý Dữ liệu cá nhân.

9.      Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân là tổ chức, cá nhân thực hiện việc Xử lý Dữ liệu cá nhân thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân.

10.    Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp Xử lý Dữ liệu cá nhân,

11.    Kênh giao dịch của Nano: bao gồm kênh tổng đài, kênh giao dịch điện tử (ứng dụng Vui App, trang thông tin điện tử như https://vuiapp.vn/, zalo, wapsite, mạng xã hội) và kênh giao dịch vật lý (trụ sở, điểm kinh doanh,..) hoặc các kênh giao dịch khác tùy từng thời điểm do Nano cung cấp hoặc ủy quyền cung cấp cho Bạn.

 

ĐIỀU 2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

1.       Dữ liệu cá nhân được xử lý gồm các dữ liệu Bạn cung cấp cho chúng tôi khi và/hoặc phát sinh trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động cụ thể:

a.       Các Dữ liệu cá nhân cơ bản quy định tại khoản 5 Điều 1 của Chính sách này; và

b.       Các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm quy định tại khoản 6 Điều 1 của Chính sách này; và

c.       Thông tin về hoạt động lao động của Bạn, như: hợp đồng lao động (bao gồm số hiệu, ngày giao kết, quy định về tiền lương, thưởng, phụ cấp lương); tiền lương, thưởng, phụ cấp lương; các khoản tiền được trừ khỏi tiền lương của Bạn như thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, các khoản phải trả cho người sử dụng lao động của Bạn); ngày người sử dụng lao động của bạn trả lương cho bạn; và

d.       Thông tin về quá trình lao động của Bạn, như: số ngày làm việc và số ngày nghỉ; và vụ việc kỷ luật lao động; và

e.       Thông tin liên quan tới việc Bạn sử dụng Phần Mềm Nano, như: ứng dụng, hệ điều hành, thiết bị, và trình duyệt mà Bạn sử dụng.

2.       Dữ liệu cá nhân được xử lý phù hợp với từng loại sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động tương ứng.

 

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân theo Điều 2 trên đây có thể được xử lý cho các mục đích sau:

1.       Cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Bạn theo Hợp đồng và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Nano theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:

a.       Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ; vận hành, khai thác, tối ưu chất lượng của sản phảm, dịch vụ do Nano cung cấp; xử lý sự cố kỹ thuật, lỗi giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ của Nano;

b.       Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Bạn cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Bạn và thực hiện quy trình xác thực Bạn; Xử lý việc khảo sát, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động của Nano;

c.       Xác thực và thực hiện các giao dịch thanh toán; đối soát giao dịch; trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ với các doanh nghiệp/đối tác khác để phục vụ cho việc tính giá dịch vụ, lập hóa đơn và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng trong phạm vi pháp luật cho phép; đối soát với các đối tác hợp tác của Nano nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hợp tác, lao động cho Bạn;

d.       Cung cấp, kích hoạt hoặc xác minh sản phẩm, dịch vụ mà Bạn yêu cầu theo Phiếu yêu cầu/Hợp đồng hoặc qua Kênh giao dịch của Nano hoặc các yêu cầu khác của Bạn phát sinh trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động;

e.       Phục vụ cho mục đích liên hệ, thông báo với Bạn;

f.        Thực hiện các quyền của Bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, thỏa thuận giữa Bạn và Nano;

g.       Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Bạn và nghĩa vụ của Nano với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật;

h.       Công khai Dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định pháp luật;

i.        Thực hiện các nghĩa vụ của Nano về thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;

j.        Thực hiện các nghiệp vụ bảo đảm an toàn dữ liệu; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của Nano như sao lưu, dự phòng, giám sát, tối ưu tài nguyên và bảo vệ Dữ liệu cá nhân Bạn;

k.       Nhắn tin thông báo, truyền thông, vận động, ủng hộ liên quan đến Cổng thông tin nhân đạo quốc gia và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

l.        Phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, tin nhắn có mục đích lừa đảo, thư điện tử có mục đích lừa đảo, cuộc gọi có mục đích lừa đảo;

m.     Phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt trái phép, hành vi mang tính chất tội phạm và các hành vi bất hợp pháp khác;

n.       Thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận;

o.       Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật;

p.       Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật chuyên ngành.

2.       Hỗ trợ Bạn khi giao kết, mua, đăng ký, cài đặt, cập nhật, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Nano cung cấp theo hợp đồng, hợp tác, lao động và quy định pháp luật, bao gồm:

a.       Cập nhật, xử lý thông tin khi Bạn mua, cài đặt, cập nhật, sử dụng sản phẩm, dịch vụ;

b.       Chăm sóc Bạn, tiếp nhận và điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động của Nano;

c.       Sử dụng, chuyển giao cho đối tác các Dữ liệu cá nhân, thông tin vướng mắc, sự cố, báo cáo lỗi do Bạn phản ánh để xác định và khắc phục sự cố của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; cài đặt, sửa chữa, nâng cấp phần mềm và xử lý các vấn đề kỹ thuật; thực hiện hoạt động khác về chăm sóc và hỗ trợ Bạn.

3.       Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà Nano cung cấp cho Bạn:

a.       Cung cấp thông tin mà Bạn đã yêu cầu hoặc Nano cho rằng Bạn có thể thấy hữu ích, bao gồm thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Nano;

b.       Cải tiến công nghệ, giao diện Trang thông tin điện tử, wapsite, mạng xã hội, Ứng dụng (App) đảm bảo tiện lợi cho Bạn;

c.       Quản lý tài khoản Bạn và các chương trình ưu đãi Bạn;

d.       Lưu trữ thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích, thống kê và các hoạt động quản lý nội bộ khác nhằm nâng cao trải nghiệm Bạn;

e.       Báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ để nghiên cứu, xây dựng, phát triển, quản lý, đo lường, cung cấp và cải tiến sản phẩm, dịch vụ cũng như điều hành hoạt động kinh doanh của Nano;

f.        Xây dựng chiến dịch tiếp thị sản phẩm, dịch vụ và xác định cách Nano có thể cá nhân hóa các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đó;

g.       Phát triển, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới được cá nhân hóa theo nhu cầu, điều kiện thực tế của Bạn với phương pháp đo lường hiệu quả;

h.       Giới thiệu, cung cấp các chương trình khuyến mại cho Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ưu đãi, khuyến mại của Nano và của Nano hợp tác với đối tác;

i.        Đánh giá khả năng mua, cài đặt, cập nhật, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nano nhằm hỗ trợ tốt nhất trong việc cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Bạn.

4.       Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Bạn hoặc Nano cho rằng Bạn quan tâm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:

a.       Nội dung: Giới thiệu thông tin các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ưu đãi do Nano và đối tác của Nano cung cấp;

b.       Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo (SMS, USSD, MMS…), cuộc gọi IVR, thông báo trên Kênh giao dịch của Nano hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;

c.       Hình thức: Gửi trực tiếp cho Bạn qua thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác trên không gian mạng theo quy định pháp luật;

d.       Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.

5.       Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác; quản trị nội bộ.

6.       Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan:

1.       Cách thức thu thập

Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ Bạn trong các trường hợp sau:

a.       Từ các Trang thông tin điện tử của Nano: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Bạn truy cập bất kỳ trang thông tin điện tử nào của Nano (gọi chung là “Trang thông tin điện tử”) hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang thông tin điện tử. Khi Bạn truy cập Trang thông tin điện tử, Nano thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang thông tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

b.       Từ Ứng dụng (App): Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Bạn tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của Nano dành cho thiết bị di động (gọi chung là “Ứng dụng”). Các Ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê khi sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày giờ kết nối với Ứng dụng và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);

c.       Từ các sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Bạn tìm kiếm, khảo sát, tiếp cận, nộp đơn ứng tuyển, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động nào thông qua bất kỳ hình thức nào (SMS, USSD, IVR, website, wapsite, ứng dụng, email,…); Kênh giao dịch của Nano, không gian mạng; và/hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;

d.       Từ các trao đổi, liên lạc với Bạn: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua tương tác giữa Chúng tôi và Bạn (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát;

e.       Từ mạng xã hội: Là các mạng xã hội của Nano và/hoặc các mạng xã hội do chúng tôi hợp tác với các đối tác;

f.        Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình được đặt tại trụ sở, điểm kinh doanh hoặc nơi thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Nano mà Bạn gặp, xuất hiện hoặc tương tác với chúng tôi. Việc đặt các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng và của Nano theo quy định pháp luật;

g.       Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

(i)      Cookie, flash cookie, plug-in, thẻ pixel, tin điện tử beacons, trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các công nghệ theo dõi khác;

(ii)     Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc Trang thông tin điện tử;

(iii)    Thông tin dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

h.       Các phương tiện khác: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Bạn tương tác với Nano thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

i.        Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân gián tiếp từ Bạn thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ các công ty trực thuộc/liên kết, đơn vị thành viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba khác mà họ thu thập được trong quá trình hợp tác với Nano cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động cho Bạn và được Bạn đồng ý chia sẻ.

2.       Cách thức lưu trữ

a.       Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại Việt Nam tại hệ thống cơ sở dữ liệu của Nano hoặc tại bất cứ đâu mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở và tạo bản sao lưu trữ cho trung tâm dữ liệu ở một khu vực khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

b.       Trong quá trình Bạn truy cập Trang thông tin điện tử, wapsite, Ứng dụng, mạng xã hội của Nano, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin tạm thời qua cookie, clickstream hoặc các công cụ lưu trữ dữ liệu duyệt website tương tự để lưu trữ những dữ liệu mà máy chủ web trong miền có thể truy lại.

3.       Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao/chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Bạn đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Bạn tại Điều 8.

4.       Cách thức phân tích

Việc phân tích Dữ liệu cá nhân được thực hiện theo các quy trình nội bộ của Nano. Chúng tôi có cơ chế giám sát nghiêm ngặt từng quy trình phân tích dữ liệu, trong đó yêu cầu kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trước khi tiến hành phân tích. Chúng tôi cũng có các quy tắc đảm bảo rằng thông tin cá nhân được ẩn danh hoặc hủy nhận dạng ở giai đoạn thích hợp trong quá trình xử lý.

5.       Cách thức mã hóa

Dữ liệu cá nhân thu thập được mã hóa theo các tiêu chuẩn mã hóa phù hợp khi cần thiết trong quá trình lưu trữ hoặc chuyển giao dữ liệu, để đảm bảo các dữ liệu được bảo vệ, xác thực, toàn vẹn sau khi được gửi đi.

6.       Cách thức xóa dữ liệu

Khi Bạn chấm dứt hợp tác, lao động, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nano và có yêu cầu hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ liệu cá nhân với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp và/hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và một số trường hợp không thể thực hiện được như sau:

a.       Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc yêu cầu bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu;

b.       Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;

c.       Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định pháp luật;

d.       Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật;

e.       Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

f.        Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc cá nhân khác.

 

ĐIỀU 5. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Chúng tôi đảm bảo thực hiện Xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật trong các trường hợp đặc biệt sau:

1.       Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý Dữ liệu cá nhân của trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của:

a.       Trẻ em và/hoặc

b.       Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật. Trường hợp này người cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân về trẻ em, phải chứng minh được là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em hoặc có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em.

2.       Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc Xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến Dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/người đã chết, chúng tôi sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan (vợ, chồng hoặc con thành niên) theo quy định của pháp luật.

3.     Đoạn phim (ghi âm, ghi hình) của các thiết bị máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây:

c.     Cho các mục đích đảm bảo chất lượng;

d.     Cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;

e.     Phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của Nano;

f.      Phát hiện và ngăn chặn hành vi tội phạm;

g.     Tiến hành điều tra và xác minh các sự cố.

 

ĐIỀU 6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.       Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: Kể từ thời điểm Bạn chấp thuận với Chính sách này hoặc khi Dữ liệu cá nhân được cung cấp, thu thập phù hợp với quy định của Chính sách này và/hoặc quy định pháp luật.

2.       Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: Cho tới thời điểm Bạn yêu cầu Nano chấm dứt việc xử lý dữ liệu hoặc thời điểm Nano hoàn thành quá trình Xử lý dữ liệu phù hợp với mục đích xử lý và quy định của pháp luật.

3.       Nano có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Bạn ngay cả khi hợp đồng/thỏa thuận giữa Bạn và Nano đã chấm dứt theo nhu cầu hoạt động của chúng tôi và/hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Nano theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm, phòng chống rửa tiền hoặc nhằm các mục đích thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết tranh chấp và các vấn đề pháp lý khác.

 

ĐIỀU 7. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU

1.       Dữ liệu cá nhân của Bạn được bảo mật theo Chính sách này và quy định pháp luật.

2.       Nano có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3.       Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng khi thực hiện luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn.

4.       Hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

 

ĐIỀU 8.  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.       Tùy từng trường hợp, Nano có thể là Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân.

2.       Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bạn hiểu rõ rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân nhằm các mục đích được đề cập tại Điều 3 với các tổ chức, cá nhân dưới đây:

a.       Doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của Nano;

b.       Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và/hoặc hợp tác với Nano, bao gồm nhưng không giới hạn: đại lý, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên, tổ chức tín dụng, tổ chức xếp hạng tín dụng, người sử dụng lao động của Bạn và các đối tác hợp tác kinh doanh, cung cấp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ vận hành, quản lý, xử lý sự cố, phát triển hạ tầng;

c.       Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào là bên đại diện, bên được ủy quyền của Bạn, hành động thay mặt Bạn;

d.       Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc chấp thuận của Bạn.

Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, cách thức và quy định pháp luật hiện hành. Các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp với Chính sách này, các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Nano và quy định pháp luật hiện hành.

3.       Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam để xử lý và lưu trữ nhằm phục vụ những mục đích nêu tại Điều 3 Chính Sách này. Việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

4.       Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Bạn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3 Chính sách này theo quy định pháp luật.

 

ĐIỀU 9. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

1.       Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp, công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ và ngăn chặn việc Dữ liệu cá nhân của Bạn bị sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn một cách tối đa. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật hoàn toàn. Do vậy, trong một số trường hợp chúng tôi không thể cam kết bảo mật một cách tuyệt đối Dữ liệu cá nhân của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn như:

a.       Bạn tự làm lộ lọt Dữ liệu cá nhân của mình do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại; tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

b.       Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Bạn;

c.       Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu.

2.       Trong các trường hợp bất khả kháng hoặc khách quan khác dẫn đến việc mất, hủy, thiệt hại do sự cố, các vấn đề về kỹ thuật,… có thể xảy ra và hoàn toàn không phải là điều chúng tôi cố ý hoặc mong muốn xảy ra. Nano cam kết nỗ  lực tối đa và theo pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo đến các bên liên quan. Các biện pháp về khắc phục sẽ được chúng tôi thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.       Chúng tôi khuyến cáo Bạn bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Bạn, mã OTP và không chia sẻ nội dung này với bất kỳ người nào khác.

4.       Bạn cần biết rõ rằng bất kỳ thời điểm nào Bạn tiết lộ và công khai Dữ liệu cá nhân của Bạn, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của Bạn và chúng tôi.

5.       Chúng tôi khuyến cáo Bạn bảo quản thiết bị cá nhân (máy điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân,…) trong quá trình sử dụng; Bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản của mình khi không có nhu cầu sử dụng.

6.       Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị tấn công dẫn đến bị mất, lộ, lọt Dữ liệu cá nhân của Bạn, Nano sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Bạn được biết theo quy định pháp luật.

7.       Không gian mạng không phải là một môi trường an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu cá nhân của Bạn được chia sẻ qua không gian mạng sẽ luôn được bảo mật. Do đó, khi Bạn truyền tải Dữ liệu cá nhân qua không gian mạng, Bạn chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Bạn có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật.

 

ĐIỀU 10. QUYỀN CỦA BẠN

1.       Bạn được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.       Bạn được quyết định sự đồng ý liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

3.       Bạn được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân khi được Bạn yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo tới Bạn theo thỏa thuận giữa chúng tôi và Bạn, quy định pháp luật.

4.       Bạn được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của khoản 6 Điều 4 Chính sách này.

5.       Bạn được quyền yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được chúng tôi thực hiện sau khi có yêu cầu của Bạn phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận của các bên.

6.       Bạn được quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được Nano thực hiện sau khi có yêu cầu của Bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

7.       Bạn được quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý đối với các mục đích xử lý mà Bạn đồng ý cho phép Nano xử lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi nhận được yêu cầu, Nano thông báo cho Bạn về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý.

Trường hợp việc rút lại sự đồng ý của Bạn ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa Nano và Bạn, nghĩa vụ pháp lý của Nano, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của Bạn, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động giữa Nano và Bạn. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Bạn trong trường hợp này.

8.       Bạn được quyền phản đối Nano Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc lý do khác theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu phản đối của Bạn sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp việc phản đối của Bạn ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa Nano và Bạn, nghĩa vụ pháp lý của Nano, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động giữa Nano và Bạn. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Bạn trong trường hợp này.

9.       Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

10.    Bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật nếu Nano có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

11.    Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ Dữ liệu cá nhân (và các bản sửa đổi kèm theo), hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự như buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai, buộc bồi thường thiệt hại.

12.    Các quyền khác theo Chính sách này và theo quy định pháp luật.

13.    Bạn có thể thực hiện các quyền tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều này bằng các phương thức: (i) truy cập vào Kênh giao dịch của Nano hoặc (ii) gọi tới số đường dây nóng 1900 866 625 hoặc (iii) gửi email theo địa chỉ hotro@nanofin.tech hoặc (iv) phương thức khác theo quy định pháp luật và quy định của Nano tại từng thời điểm. Nano có thể xác minh các thông tin cần thiết từ Bạn để thực hiện các yêu cầu của Bạn.

 

ĐIỀU 11. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

1.       Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Nano liên quan đến Xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn.

2.       Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Nano khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn căn cứ trên thông tin Bạn đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Bạn. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Bạn chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi hợp tác, lao động, khảo sát, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do lỗi của Bạn hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.

3.       Phối hợp với chúng tôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn.

4.       Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn trong quá trình sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Nano; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân đang bị xâm phạm.

5.       Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.

6.       Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu mà Bạn tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

7.       Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến việc bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Nano trong từng thời kỳ được thông báo tới Bạn qua Kênh giao dịch của Nano.

8.       Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

9.       Các nghĩa vụ khác theo Chính sách này và theo quy định pháp luật.

 

ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA NANO

1.       Xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Bạn và/hoặc được Bạn đồng ý.

2.       Điều chỉnh Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Bạn được thông báo thông qua các Kênh truyền thông Nano trước khi áp dụng.

3.       Có quyền từ chối những yêu cầu không phù hợp của Bạn.

4.       Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn.

5.       Trong phạm vi pháp luật cho phép, trường hợp Bạn có yêu cầu rút lại sự đồng ý và/hoặc đề nghị Nano xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn thì Nano có quyền hạn chế, ngừng, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ việc hợp tác, lao động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Bạn do không có đầy đủ các thông tin, dữ liệu để thực hiện các công việc này; Bạn tự chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra và Nano không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Bạn trong trường hợp này.

6.       Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 13. NGHĨA VỤ CỦA NANO

1.       Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.

2.       Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Bạn.

3.       Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

4.       Bảo đảm có cơ chế cho phép Bạn thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.

5.       Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Bạn.

6.       Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 14. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Nano có thể tiến hành xử lý Dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp sau:

1.       Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác;

2.       Việc công khai Dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;

3.       Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;

4.       Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;

5.       Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

 

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.       Luật áp dụng để giải thích Chính sách này và giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp là pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.       Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và là Thông báo xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi.

3.       Chính sách này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, hợp tác, lao động do Nano thực hiện với Bạn và được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt. Nano công bố Chính sách này trên các ứng dụng và trang thông tin điện tử của Nano trong từng thời kỳ.

4.       Chính sách này có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ và được thông báo tới Bạn thông qua các Kênh giao dịch của Nano trước khi áp dụng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Bạn nên định kỳ kiểm tra Chính sách trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Việc Bạn tiếp tục hợp tác, sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung điều chỉnh trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp nhận các nội dung điều chỉnh đó.

5.       Chính sách này được áp dụng cho tất cả các Khách hàng/Người dùng/Đối tác/Nhà cung cấp/Cộng tác viên hiện hữu hoặc tiềm năng, toàn thể Người lao động và tất cả các bên có liên quan khác trong việc xử lý Dữ liệu cá nhân mà đã, đang hoặc sẽ cung cấp các thông tin dữ liệu cho Nano với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

6.       Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa Bạn và Nano. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng trên tinh thần hợp tác các bên cùng có lợi. Trường hợp tranh chấp không giải quyết, thương lượng được, thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 01 (một). Địa điểm trọng tài là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

7.       Thông qua việc chấp nhận Chính sách này, Bạn cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ, tự nguyện đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách.

– Hết –