Skip to main content

Tác động thực tế ở Việt Nam

Doanh nghiệp đầu ngành áp dụng mô hình Chi lương Linh hoạt, nắm thế chủ động trên thị trường cạnh tranh

 

Kết quả thực tế qua những con số

0

Người lao động
được phục vụ

0%

Tỷ lệ
nghỉ việc

0%

Người lao động
sử dụng Vui

0

Giờ tiết kiệm
cho HR

0%

Người lao động
yêu thích phúc lợi mới

Chia sẻ từ
Doanh nghiệp

Hỗ trợ thử nghiệm,
Liên hệ nhận demo